Author: CVM

Ndeha hamafy

« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: indro, hanan’anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela – amintsika Andiamanitra. » (Isaia 7:14). Fomban’Andriamanitra ny manome famantarana amin’ny fifandraisany amintsika olombelona. Andriamanitra mantsy dia fanahy, tsy hita maso ary tsy manam-peo; efa isan’ny famantarana goavana nasehony antsika ny Teniny izay ampitondrainy ireo mpanompony maro hatramin’ny niandohan’ny tantaran’ny zanak’olombelona ka hatramin’izao, ary mbola hitohy izany. Famantarana lehibe maneho ny maha-Andriamanitra tsitoha azy ny fanomoronany izao tontolo izao sy ny mbola ihazonany azy mandraka ankehitriny ; ary eto amin’ity faminaniana nataon’i Isaia ity dia famantarana lehibe ny nanomezany antsika Ilay Mpamonjy hanavotra sy hanafaka izao tontolo izao amin’ny fanagejan’ny ota. Kanefa izao ny fanontaniana: izaho sy ianao ve mahita ilay famantarana? Izaho sy ianao ve mahafantatra ny tiany ambara amin’ilay famantarana? Efa noraisinao ho anao tokoa ve izany famonjena izany ka nanova ny fiainanao sy hanananao ilay fiainana mandrakizay? Maro tokoa mantsy ireo mahita sy mandre ilay famantarana ihany, saingy tsy mino, tsy mandray ary tsy manaiky ilay hafatra entiny. Io anefa no lakilen’ny fiainana miaraka amin’Andriamanitra, dia ny mamantatra ireo famantarana miseho amin’ny endriny maro ifandraisany amintsika: amin’izay zavatra henontsika, izay zavatra hitantsika, ny sehon-javatra eo amin’ny fiainantsika sns. Elifaza dia nananatra an’i Joba nanao hoe « Mifankazara amin’ny Tsitoha ianao, dia hiadana; izany no hahatongavan’ny soa aminao. » (Joba 22:21). Te-hiadana...

Read More

Fivoriamben’ny Fikambanana

Tontosa soa aman-tsara indray ny Fivoriamben’ny Fikambanana Voa Maha-mpino (CVM) ny 12 sy 13 Aogositra 2017, tao Fianarantsoa. Mpikambana mihoatra ny 50 no nandray anjara mavitrika tamin’izany, avy amin’ny Sampana Antananarivo, Antsirabe ary Fianarantsoa sy Ambalavao. Samy nanao tatitry ny asa vita izy ireo, ary nanolotra ny tetik’asa hatao hatramin’ny 2018. Nasongadina tamin’izany ny ezaka hanitarana ny vondrom-bavaka, ary koa ireo asa sosialy ho enti-manohana ny ankizy sy ny tanora tazain’ny CVM. Tao anatin’ny firahalahiana sy fahavitrihana tanteraka no nanatontosana izany fihaonam-be izany, ka tsaroana indrindra izay niainan’ny fiangonana voalohany voalaza ao amin’ny Asan’ny Apostoly 4:32-33. Tolakandrom-piderana moa no...

Read More

CVM Suisse

Mba hanohanana ny asa socialy ataon’ny CVM Madagasikara dia manangona akanjo tonta ny CVM Suisse ary mitady fanampiana ara-bola. Misy tokoa ireo malala-tanana manohana izany asa sosialy izany, atosiky ny fitiavana sy mino fa ireo ankizy sy tanora iantefan’ireny fanampiana ireny dia afaka hivoatra sy hanantena hoavy tsaratsara kokoa. Efa tonga eto an-toerana ireo entana nalefa voalohany tamin’ny fiandohan’ity volana ity. Isaorana sy ankasitrahana ireo nanolotra ireo entana...

Read More

Croire et Vouloir pour Madagascar – CVM Suisse

Tafajoro ny volana Mey lasa teo ny fikambanana « Croire et Vouloir pour Madagascar – CVM Suisse. » Ny vinan’izany fikambanana izany dia ny hahatonga ireo ankizy sy tanora malagasy sahirana sy marefo hanana fanantenana sy hoavy tsaratsara kokoa amin’ny alalan’ny fianarana sy ny fanabeazana. Miara-miasa amin’ny CVM Madagasikara io fikambanana io amin’ny fanatanterahana ny tetik’asa sosialy. Ho ela velona ny CVM...

Read More

Ankizy sy tanora ho tohanana

o Notanterahina nandritra ny volana Jolay ny fisafidianana ireo ankizy sy tanora ho tohanana amin’ny alalan’ilay tetik’asa sosialy, sy ny firesahana tamin’ireo sekoly mety handray azy ireo. Isaorana ny Tompo ary mankasitraka ireo tokantrano izay nanaiky hiantoka ny fianaran’izy dimy mianadahy mandritra ity taom-pianarana 2017-2018...

Read More
  • 1
  • 2