Ndeha hamafy

« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: indro, hanan’anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela – amintsika Andiamanitra. » (Isaia 7:14). Fomban’Andriamanitra...

Read More