Hafatry ny filoha

Miarahaba antsika rehetra tratr’izao taona vaovao 2019 izao, ary manonona ny fiadanan’i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitahiany mitafotafo ho anao sy ny ankohonanao! Ho vavolombelon’ny teny fikasany tokoa ianao, dia « Hitahy anao anie Izy ka hiaro anao; hampamirapiratra...
Read More

IZA MOA IZAHAY?

Olona lahy sy vavy mino ny Famonjena natolotr’i Jehovah Andriamanitra Ray, voavidy sy voadion’ny ran’i Jesosy Kristy (Hebreo 9 : 1, 11-14), noamarininy tamin’ny finoana (Romana 3 : 25-28) ary noavaozina tamin’ny Fanahy Masina (Titosy 3 : 4-8)

nandray sy nanaiky ilay Iraka Lehibe nampanaovin’ny Tompo ireo mpianany hahatonga ny firenen-drehetra ho mpianany koa (Matio 28 : 19-20)

Resy lahatra fa ny Voa, dia ny Tenin’Andriamanitra (Lioka 8:11), izay mitsimoka ao anatin’ny olona no maha-mpino azy, ka hahafahany mivoatra amin’ny lafiny rehetra maha-olona azy, saina, vatana sy fanahy (3 Jaona 2)

Ary vonona hitaona ny olon-drehetra hino ny famonjena, hiaina ny finoana sy hanana antoka ny fiainana mandrakizay amin’ny fanekeny an’i Jesoa Kristy ho Mpamonjy sy ho Tompo, ary hitombo sy hampitombo amin’ny alalan’ny ny Fanahy Masina (Croire, Vivre et Multiplier – CVM)

Actualités

CVM Suisse

CVM Suisse

Mba hanohanana ny asa socialy ataon’ny CVM Madagasikara dia manangona akanjo tonta ny CVM Suisse ary mitady fanampiana ara-bola. Misy tokoa ireo malala-tanana manohana izany asa sosialy izany, atosiky ny fitiavana sy mino fa ireo ankizy sy tanora iantefan’ireny...

Fivoriamben’ny Fikambanana

Fivoriamben’ny Fikambanana

Tontosa soa aman-tsara indray ny Fivoriamben'ny Fikambanana Voa Maha-mpino (CVM) ny 12 sy 13 Aogositra 2017, tao Fianarantsoa. Mpikambana mihoatra ny 50 no nandray anjara mavitrika tamin'izany, avy amin'ny Sampana Antananarivo, Antsirabe ary Fianarantsoa sy Ambalavao....

Ndeha hamafy

« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: indro, hanan'anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela - amintsika Andiamanitra. » (Isaia 7:14). Fomban’Andriamanitra ny manome famantarana amin’ny fifandraisany amintsika...

CVM Suisse

Mba hanohanana ny asa socialy ataon’ny CVM Madagasikara dia manangona akanjo tonta ny CVM Suisse ary mitady fanampiana ara-bola. Misy tokoa ireo malala-tanana manohana izany asa sosialy izany, atosiky ny fitiavana sy mino fa ireo ankizy sy tanora iantefan’ireny...
Read More

Croire et Vouloir pour Madagascar – CVM Suisse

Tafajoro ny volana Mey lasa teo ny fikambanana « Croire et Vouloir pour Madagascar - CVM Suisse. » Ny vinan’izany fikambanana izany dia ny hahatonga ireo ankizy sy tanora malagasy sahirana sy marefo hanana fanantenana sy hoavy tsaratsara kokoa amin’ny alalan’ny...
Read More

Ankizy sy tanora ho tohanana

o Notanterahina nandritra ny volana Jolay ny fisafidianana ireo ankizy sy tanora ho tohanana amin’ny alalan’ilay tetik’asa sosialy, sy ny firesahana tamin’ireo sekoly mety handray azy ireo. Isaorana ny Tompo ary mankasitraka ireo tokantrano izay nanaiky hiantoka ny...
Read More

Inona ny iraka nampanaovina anay?

Ny Fikambanana Voa Maha-mpino Madagasikara (FVM-CVM) dia hanao izay rehetra azony atao mba:

Hitaona ny tsirairay handray an’i Jesosy Kristy ho Mpamonjy sy ho Tompo eo amin’ny fiainany, hananany antoka ny amin’ny fiainana mandrakizay, sy hitahiry izany ao anatin’ny fiainam-bavaka.

Hanampy ny kristiana hanatanteraka fiaraha-mivavaky ny ankohonana sy vondrom-bavaka an-tokantrano eny amin’ny faritra misy azy.

Hitaiza sy hanabe ny kristiana mba hivelarany amin’ny lafim-piainana rehetra maha-olona: ara-panahy, ara-tsaina, ara-piaraha-monina, ary ara-pivelomana.

Ireo mpikambana ao amin’ny Birao nasionaly

Jean-Solo Ratsisompatrarivo

Jean-Solo Ratsisompatrarivo

Filoha am-perinasa

Denise Rajimison

Denise Rajimison

Filoham-boninahitra

Jocelyn Raharijaona

Jocelyn Raharijaona

Sekretera Jeneraly

Prosper Ranaivoarison

Prosper Ranaivoarison

Mpitahiry vola

Sylvia Tantely Tiana Randriamanjato

Sylvia Tantely Tiana Randriamanjato

Mpitan-tsoratra

Francine Huguette Ranoroharijaona

Francine Huguette Ranoroharijaona

Mpitam-bola

Ellin’Irina Rajaonah

Ellin’Irina Rajaonah

Mpanolotsaina

Charles Rakotondrianandrasana

Charles Rakotondrianandrasana

Mpanolotsaina

Aline Edith Rasoaelinivo

Aline Edith Rasoaelinivo

Mpanolotsaina

Voahangy Nirina Rajaonarisoa

Voahangy Nirina Rajaonarisoa

Mpanolotsaina

Sahondra Fleurette Rafarasoa

Sahondra Fleurette Rafarasoa

Mpanolotsaina

Ravo Léon Rakotoarivo

Ravo Léon Rakotoarivo

Mpanolotsaina