Ndeha hamafy

« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: indro, hanan'anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela - amintsika Andiamanitra. » (Isaia 7:14). Fomban’Andriamanitra ny manome famantarana amin’ny fifandraisany amintsika...

Hafatry ny filoha

Hafatry ny filoha

Miarahaba antsika rehetra tratr’izao taona vaovao 2019 izao, ary manonona ny fiadanan’i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitahiany mitafotafo ho anao sy ny ankohonanao! Ho vavolombelon’ny teny fikasany tokoa ianao, dia « Hitahy anao anie Izy ka hiaro anao; hampamirapiratra...

Fivoriamben’ny Fikambanana

Fivoriamben’ny Fikambanana

Tontosa soa aman-tsara indray ny Fivoriamben'ny Fikambanana Voa Maha-mpino (CVM) ny 12 sy 13 Aogositra 2017, tao Fianarantsoa. Mpikambana mihoatra ny 50 no nandray anjara mavitrika tamin'izany, avy amin'ny Sampana Antananarivo, Antsirabe ary Fianarantsoa sy Ambalavao....

CVM Suisse

CVM Suisse

Mba hanohanana ny asa socialy ataon’ny CVM Madagasikara dia manangona akanjo tonta ny CVM Suisse ary mitady fanampiana ara-bola. Misy tokoa ireo malala-tanana manohana izany asa sosialy izany, atosiky ny fitiavana sy mino fa ireo ankizy sy tanora iantefan’ireny...

Croire et Vouloir pour Madagascar – CVM Suisse

Croire et Vouloir pour Madagascar – CVM Suisse

Tafajoro ny volana Mey lasa teo ny fikambanana « Croire et Vouloir pour Madagascar - CVM Suisse. » Ny vinan’izany fikambanana izany dia ny hahatonga ireo ankizy sy tanora malagasy sahirana sy marefo hanana fanantenana sy hoavy tsaratsara kokoa amin’ny alalan’ny...

Ankizy sy tanora ho tohanana

Ankizy sy tanora ho tohanana

o Notanterahina nandritra ny volana Jolay ny fisafidianana ireo ankizy sy tanora ho tohanana amin’ny alalan’ilay tetik’asa sosialy, sy ny firesahana tamin’ireo sekoly mety handray azy ireo. Isaorana ny Tompo ary mankasitraka ireo tokantrano izay nanaiky hiantoka ny...